ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม  
Home arrow บุคลากร
Tuesday, 11 December 2018
 
 
สถิติเข้าชม

Website counter

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

ร่วมลงนามถวายพระพร

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

<

เมนูหลัก
Home
หน่วยงานในสังกัด
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.อัมพวา
สภ.บางคนที
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยี่สาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ
กฏ ก.ตร.
ระเบียบ ตร.
วิธีตรวจสอบธนบัตร
รายงานประชุมความมั่นคง
แผนปฏิบัติราชการปี ๖๐

 map

จัดจ้างผู้สอบบัญชีประจำ ๒๕๖๑


 map

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค๗


 map

แผนที่จุดบริการประชาชน

 map

เส้นทางหลักเส้นทางรอง

 map

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

sing

บุคลากร  
Registered Users
People wich are registered at the website.

ผบก.

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์
ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

รองผบก.

พ.ต.อ.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.อ.บุญส่ง นามกรณ์
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.อ.ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.อ.พศวีรื เรืองภู่
รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ผกก.

พ.ต.อ.สมโชค เขียวสด
ผกก.กส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

รองผกก.

พ.ต.ท.ธีรพจน์ ศิริธรรม
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

สว.

พ.ต.ต.มงคล สามิดี
สว.ฝอ.๔ ภ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.ท.ชูชาติ ไชยมา
สว.ฝอ.๕ ภ.จว.สมุทรสงคราม

พ.ต.ท.หญิง ปัทมา นีรนาทวรุตม์กุล
สว.ฝอ.๖ ภ.จว.สมุทรสงคราม

รองสว.

ร.ต.ท.สุชาติ วงศ์ศิริ
รอง สว.กส.ภ.จว.สส.

ร.ต.ท.สุพจน์ ศุภกิจจานันท์
รอง สว. (ป.) สภ.บางคนที ปฏิบัติราชการ กส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.อริย อริยภัทรสีห์
รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.ปัญญา นาคเกตุ
รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการ ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.ศักดิ์ริน นิติกรนุสรณ์
รอง สว.ฝอ.๒ ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.ชัยชิต เตชะวัฒนารุ่งเรือง
รอง สว. (ป.) สภ.ลาดใหญ่ ปฏิบัติราชการ ฝอ.5 ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.ธวัชชัย กลิ่นอบเชย
รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.อัครวัฒน์ ก่อเจิดสวัสดิ์
รอง สว.(ป.) สภ.บางคนที ปฏิบัติราชการ ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.ชัยพจน์ อาษา
รอง สว.(สส.) สภ.ลาดใหญ่ ปฏิบัติราชการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.ชัยยุทธภูมิ เนียมคนตรง
รอง สว.ฝอ.6 ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.อนุรักษ์ นิยมเวช
รอง สว. (ป.) สภ.อัมพวา ปฏิบัติราชการ กส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.ภาสวรณ์ ดุษฎี
รอง สว.ฝอ.5 ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.หญิง ดรุณี ณ บางช้าง
รอง สว (ป.) สภ.อัมพวา ปฏิบัติราชการ ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.อ.หญิง นุชนารถ ไวยประเสริฐ
รอง สว.ฝอ.6 ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.อนันทศักดิ์ บำรุงราชภักดี
รอง สว.(ป.)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.สมหมาย พิมพ์สุวรรณ
รอง สว.(ป.)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.อำนวย ชัวนินี
รอง สว.(ป.)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.นิรัตน์ ตันทวี
รอง สว.(ป.)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ท.สุธี หงส์รัชดานนท์
รอ. สว(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.มาโนช เย็นฉ่ำ
รอง สว(ป.)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ร.ต.ต.บุญล้อม พลจันทร์
รอง สว.(ป.) กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

Administrators
People with full access to every part of the website.

ด.ต.

ด.ต.กฤษณะ เกตุแก้ว
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.ยงยุทธ สถานสถิตย์
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.ธรรมรงค์ พวังคะพินธุ์
ผบ.หมู่ (ป)กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.นิธิศ สายศิริ
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.สันติ ใจกล้า
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.สุเมธ เล่ากิมพงษ์สวัสดิ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.อัมพวา ปฏิบัติราชการ ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.พงษ์พันธุ์ บุญวัฒนวิบูลย์
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต. สินชัย พรดนุพล
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.มงคลสิษฐ์ ล้ำเหลือหลาย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ปฎิบัติราชการ สง.ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.ไพบูลย์ ล้อมพงษ์
ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.หญิง อาภรณ์ พรสวัสดิ์
ผบ.หมู่ ฝอ.1 ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.ธณัชพงศ์ เปรมทอง
ผบ.หมู่ ป.สภ.อัมพวา ปฏิบัติราชการ ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.พรเทพ แสงละออ
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.วิโรจน์ ซ้ายเกลี้ยง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.วัชรินทร์ จำปี
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บางคนที ปฏิบัติราชการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.ประเทือง ภูศรี
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม ปฏิบัติราชการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.สหพร กลองชนะ
ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

ด.ต.นิพนธ์ วงศ์ษา
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สมุทรสงคราม

จ.ส.ต.

จ.ส.ต.หญิง ชัชนิตย์ ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗ ช่วยราชการ ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม

จ.ส.ต.หญิง จินตนา บุญสอาด
ผบ.หมู่ ฝอ.6 ภ.จว.สมุทรสงคราม

จ.ส.ต.หญิง นิภาพรรณ ทองบ้านบ่อ
ผบ.หมู่ ฝอ.1 ภ.จว.สมุทรสงคราม (ปฏิบัติหน้าที่ กส.ภ.จว.สมุทรสงคราม)

จ.ส.ต.หญิง จุฬาลักษณ์ ทองหนัน
ผบ.หมู่ ฝอ.2 ภ.จว.สมุทรสงคราม

ส.ต.อ.

ส.ต.ท.

ส.ต.ท.วรพงษ์ ลิ้มประสาท
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ปฏฺบัติราชการ ภ.จว.สมุทรสงคราม

sing

 
Top! Top!